Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές - Εμπόριο Ηλεκτροβιομηχανικών Υλικών
Μάρνη 57 - 104 37 Αθήνα Τηλ.: 210-5249346, 210-5249347 fax.: 210-5244053, email: cmassouras@otenet.gr